1986 Honda VF500 Interceptor RADIATOR COOLANT TUBES WATER PIPE

RADIATOR COOLANT TUBES WATER PIPE - OEM PART # 19521-KE7-000 19526-MF2-712 19509-KE7-000 19508-MB0-000

HONDA MODELS FIT 5

 VF500C-E 1984 500 V30 Magna VF500C-F 1985 500 V30 Magna VF500F-E 1984 500 Interceptor VF500F-F 1985 500 Interceptor VF500F-G 1986 500 Interceptor VF500

$ 19.95
Title